< Back

Marin

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page
Can you tell us something about your company?

MARIN is a Dutch research institute. We work together with the global maritime industry to realize our goal: the development of cleaner, safer and smarter ships and sustainable use of the sea. Clean and safe water transport and sustainable energy production at sea require knowledge and innovation. Since our founding in 1932 MARIN has operated special test laboratories to conduct research into the behavior of ships and offshore structures. As early as 1970, MARIN extended its activities to include nautical research and training. Numerical models were validated with experimental work and allowed for the inclusion of the human factor into Full Mission Bridge Simulators and Vessel Traffic Simulators. Backed by years of model test experience and computational services, MARIN offers full scale measurements and monitoring services on board ships and offshore platforms world-wide since 1990. To better serve our international clients, MARIN decided to open a branch office in Houston, Texas in 1998 to provide our American clients direct support in their own time zone. MARIN employs a staff of 370.

Why did your company choose Texas?

Houston is the energy capital of the world. Many of our clients have offices in Houston. Their employees meet at lunches, birthday parties and local conferences. To know the research needs and interests of this vibrant community it is essential to become part of it. Since many companies involved in the maritime field are based in this city, many meetings are scheduled face to face and somewhat last minute. Following industry developments from the Netherlands proved to be unachievable with only brief exchanges during the overlapping working hours. To offer flexibility and support to our local clients, we maintain engineering capabilities in our Houston office. In 2015 we opened our first full mission bridge simulator in Houston to enable more input from mariners into design and verification studies. We currently operate three simulator bridges to train complex multi vessel operations such as, harbor entrances and offshore operations.

What kind of advice can you give to Dutch entrepreneurs who want to do business in Texas?

Don’t assume business is similar in Texas as it is in the Netherlands. When I first moved to Houston, I noticed it seemed easy to achieve consensus. Texans encourage others to pursue their ideas and often don’t like to rain on your parade. I’ve had to learn that the word “interesting” does not necessary mean that people are interested. Texans work hard and present themselves well and are generally less likely to ask for help. Just like everywhere else it takes time to learn the local business customs, so come to Texas for the long run.

If you want to know more about
Marin
,
Click here
Marin
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page
Kun je ons iets vertellen over MARIN?

MARIN is een Nederlands onderzoeksinstituut. We werken samen met de wereldwijde maritieme industrie om ons doel te bereiken: de ontwikkeling van schonere, veiligere en slimmere schepen en een duurzaam gebruik van de zee. Een schoon en veilig watertransport en duurzame energieproductie op zee vereisen kennis en innovatie. Sinds onze oprichting in 1932 heeft MARIN speciale testlaboratoria geëxploiteerd om onderzoek te doen naar het gedrag van schepen en offshore-constructies. Al in 1970 breidde MARIN zijn activiteiten uit met nautisch onderzoek en training. Numerieke modellen werden gevalideerd met experimenteel werk en toegestaan ​​voor de opname van de menselijke factor in Full Mission Bridge-simulatoren en scheepvaartverkeerssimulators. Gesteund door jarenlange ervaring met modeltesten en computerdiensten, biedt MARIN sinds 1990 wereldwijde metingen en monitoringdiensten aan boord van schepen en offshore platforms. Om onze internationale klanten beter van dienst te zijn, besloot MARIN in 1998 een filiaal in Houston, Texas te openen, om onze Amerikaanse klanten directe ondersteuning te bieden in hun eigen tijdzone. MARIN heeft 370 medewerkers in dienst.

Waarom heeft MARIN voor Texas gekozen?

Houston is de energiehoofdstad van de wereld. Veel van onze klanten hebben kantoren in Houston. Hun werknemers ontmoeten elkaar tijdens lunches, verjaardagsfeestjes en lokale conferenties. Om de onderzoek behoeften en interesses van deze levendige gemeenschap te kennen, is het essentieel om er deel van uit te maken. Omdat veel bedrijven die betrokken zijn bij het maritieme veld in deze stad zijn gevestigd, worden veel afspraken een op een  en vaak ook last minute gepland. Het volgen van ontwikkelingen in de industrie vanuit Nederland bleek niet haalbaar met slechts korte uitwisselingen tijdens de overlappende werkuren. Om flexibiliteit en ondersteuning aan onze lokale klanten te bieden, hebben we technische capaciteiten in ons kantoor in Houston. In 2015 hebben we onze eerste volledige missie-bridgersimulator in Houston geopend om meer inbreng van zeevarenden in ontwerp- en verificatiestudies mogelijk te maken. We hebben momenteel drie simulatorbruggen om complexe operaties met meerdere schepen te trainen, zoals haven ingangen en offshore-operaties.

Wat voor soort advies kun je geven aan Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Texas?

Ga er niet vanuit dat zaken in Texas vergelijkbaar zijn zoals in Nederland. Toen ik voor het eerst naar Houston verhuisde, merkte ik dat het gemakkelijk leek om overeenstemming te bereiken. Texanen moedigen anderen aan om hun ideeën na te streven en zullen ondanks alles altijd positief reageren. Ik heb moeten leren dat het woord "interessant" niet noodzakelijk betekent dat mensen geïnteresseerd zijn. Texanen werken hard en presenteren zichzelf goed en zijn over het algemeen minder geneigd om om hulp te vragen. Net zoals overal kost het tijd om de plaatselijke zakelijke gebruiken te leren, dus kom op lange termijn naar Texas.

Wilt u meer weten over
Marin
,
klik hier
Marin
heeft geen website.
Share this Item