< Back

Radial Drilling Services

Netherlands flag, click on it to get Dutch version of the page

About RDS

Radial Drilling Services Inc. (RDS) was founded in 2004 to introduce a technology for oil & gas production optimization. The base of RDS stemmed from an initial idea about a technology that would be accessible to oil and gas operations worldwide ranging from small independent operators to the major O&G companies.

The basis of the technology is a method that allows rehabilitation and optimization of oil and gas wells by using our patented radial reservoir drainage methods. RDS uses extreme high hydraulic pressure to penetrate from within existing producing wells perpendicular into the surrounding reservoirs with outward extending radials  thereby creating a drainage pattern in a circumferential pattern, thus creating this drainage pattern for additional production or reviving production. These radials are essentially open laterals penetrating up to about 100 meters into the reservoir in any direction and on any level within the existing wellbore.

Since its inception we have grown from traditional oil and gas optimization applications into the Geothermal technology and as presenting an alternative to Frac operations.

Our operations originally started in Houston Texas  are now extended to all oil and gas producing regions world wide and the geothermal and frac replacement services in Europe.

​Why Houston, TX?

Houston Texas was chosen for various reasons, those include that the hub for the energy business is in Houston. Moreover the setting up of a business in the USA is an easy and fast procedure from name registration to corporate set-up. The business atmosphere in Texas is ideally suited for start up and growth oriented companies. The city offers basically all access to market and state aspects of business operation and management with a savvy city management and geographic access to all our international operations thru the airport of Houston and road access to the USA, Mexico and Canada. In the energy related business, domestically and internationally, Houston is the seat of more decision making companies than any other city worldwide the RDS office has therefore direct access to its end users here in the USA as well as those operating overseas.

In our particular business the access to various mechanical, Electrical, Pneumatic and Hydraulic as well as Geological and think tanks is essential and those services in Houston are extensive which is very beneficial to our growth capability in  new design and engineering, R&D as well as operational support.

Houston’s location, attitude and know how has assisted us tremendously in high activity times and during the dramatic downturn in the energy business during 2014 and 2015, and is now right here with the upturn we see in our activities recently.

Hints to doing business in Texas and Houston.

First and foremost know your business and know your market. Discussing business  and obtaining business in Texas is a direct result of quality and service which is only possible if one knows its business and the application for such businesses in Texas . People here appreciate professional knowledge.

Texans are friendly and gentlemen like and expect reciprocation. Knowing their history and their cultural aspects is an opener for good dialog which leads to business. The general market in Texas, and the USA is directly related to quality of service and as such poor service results in fast closure of business. In other words :” the survival of the fittest”. Good quality and timely delivery is a must. Dutch entrepreneurs are very welcome here and not only from historic relations, but we Dutch have the reputation to deliver and provide quality as well as our linguistic and adaption capabilities this gives us a distinct advantage in opening doors for first introduction.

As mentioned before , setting up business is fast and low cost. Qualified people availability is abundant and the market is all around you. Texans welcome foreign enterprises and foreign ambition this presents a solid ground for co-operation.

If you want to know more about
Radial Drilling Services
,
Click here
Radial Drilling Services
does not have a website.
American Flag, clcik on it to get English version of the page

Wat kun je vertellen over RDS Inc?

Radial Drilling Services Inc. (RDS) werd in 2004 opgericht om een technologie te introduceren  waarmee de olie- en gasproductie geoptimaliseerd kon worden.. De filosofie van RDS is dat een bepaalde technologie toegankelijk zou moeten zijn voor olie- en gasactiviteiten, wereldwijd. Van kleine onafhankelijke exploitanten tot de grote olie- en gaswinningbedrijven.

De technologie van RDS is gebaseerd op de optimalisatie van de productie door gebruik te maken van gepatenteerde drainage methodes voor radiale reservoirs. RDS maakt hiervoor gebruik van extreem hoge hydraulische druk om loodrecht vanuit bestaande producerende putten de omliggende reservoirs te penetreren. Met zich naar buiten uitstrekkende radialen wordt een cirkelvormig drainagepatroon gecreëerd. Hiermee wordt extra productie of een heropleving van de bron verkregen. De radialen zijn open lateralen die tot ongeveer 100 meter in het reservoir doordringen, in elke richting en op elk niveau binnen de bestaande boorput.

Sinds de introductie zijn we gegroeid van traditionele olie- en gasoptimalisatie toepassingen naar geothermische technologie en bieden we een alternatief voor Frac-operaties.

Ons werkgebied is oorspronkelijk in Houston,Texas begonnen maar is nu uitgebreid naar activiteiten over de hele wereld voor de olie- en gaswinning, en de geothermische en frac-vervangende methoden in Europa.

Waarom is gekozen voor een kantoor in Houston, Texas?

Houston, Texas is om verschillende redenen gekozen en vooral omdat het centrum van de energiemarkt in Houston ligt. Bovendien is het opzetten van een bedrijf in de VS een eenvoudige en snelle procedure, van naamregistratie tot opzetten en openen van een bedrijf. De zakelijke sfeer in Texas is uitermate geschikt voor startende en op groei gerichte bedrijven. De stad Houston biedt in principe makkelijk toegang tot markt- en overheids aspecten. Door de geografische ligging en goed stadsbeheer is de stad goed bereikbaar voor al onze internationale activiteiten via de luchthaven en de centrale doorgangswegen van Mexico, via de VS naar Canada.

Veel belangrijke bedrijven in de energiesector, zowel uit het binnenland als buitenland, hebben een kantoor in Houston, meer dan in welke andere stad dan ook. Het RDS-kantoor heeft daardoor makkelijk en direct toegang tot de eindgebruikers, in de VS maar ook in het buitenland.

In onze zeer specifieke markt is het verder van belang om goed toegang te hebben tot kennis en know-how op het gebied van mechanica, elektra, pneumatiek en hydraulische systemen, maar ook op het gebied van geologie. Dit is in Houston ruimschoots aanwezig wat gunstig is voor de verdere groei en ontwikkeling van ons bedrijf. Hierdoor kunnen we inzetten op nieuwe ontwerpen, R&D en operationele ondersteuning. De ligging, houding en kennis van Houston, heeft ons enorm geholpen in de momenten dat alles nog booming business was, maar ook op de momenten van de dramatische teruggang van de energiemarkt in 2014 en 2015.

Welk advies wil je meegeven aan Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in Texas?

Het allerbelangrijkste is dat je je eigen bedrijf en markt goed moet kennen. Zakendoen in Texas is alleen mogelijk als je kwaliteit en service levert en dat kan alleen als je je bedrijf goed kent en je de toegevoegde waarde van jouw product voor bedrijven kunt aantonen. Professionele kennis wordt hier zeer gewaardeerd.

De Texanen zijn vriendelijk en stellen wederkerigheid erg op prijs. Zorg er voor dat je hun geschiedenis en hun culturele aspecten kent, dit opent makkelijker een goede dialoog dat tot zaken zal leiden. Succes op de markt in Texas, en de hele VS, is direct gerelateerd aan de kwaliteit van de service. Slechte service leidt tot een snelle afstoting van een bedrijf. Er geldt echt ‘the survival of the fittest’. Goede kwaliteit en tijdig leveren is een must. Nederlandse ondernemers zijn hier van harte welkom, niet alleen vanwege de historische relaties, maar wij Nederlanders hebben de reputatie kwaliteit te leveren en staan bekend om onze taalvaardigheid en ons aanpassingsvermogen. Dit geeft ons een voordeel als het gaat om deuren te openen voor een eerste introductie.

Zoals eerder vermeld, is het opzetten van een bedrijf in de VS snel en goedkoop. Er zijn overvloedig veel gekwalificeerde mensen beschikbaar en de markt is overal om je heen. De Texanen verwelkomen buitenlandse ondernemers en buitenlandse ambities, dit vormt een sterke basis voor samenwerking.

Wilt u meer weten over
Radial Drilling Services
,
klik hier
Radial Drilling Services
heeft geen website.
Share this Item